Partnerstwo Tematyczne Dobro Wspólne Lokalnie
autor(ka): Tomasz Schimanek
Partnerstwo Tematyczne Dobro Wspólne Lokalnie działa w ramach Strategicznej Mapy Drogowej Sektora Obywatelskiego III Sektor dla Polski. Mapa jest wspólnie wypracowaną i przyjętą przez środowisko polskich organizacji pozarządowych strategią określającą najważniejsze cele i kierunki działań organizacji obywatelskich dla dobra Polski i Polaków.

Podstawową formułą realizacji Mapy są Partnerstwa Tematyczne, czyli dobrowolne porozumienia organizacji pozarządowych, które decydują się realizować jeden, wybrany kierunek działań z 33 określonych w Strategicznej Mapie Drogowej.

Mapa została przyjęta do wdrażania w październiku 2015 roku przez Stałą Konferencję organizacji pozarządowych, a Partnerstwa Tematyczne zaczęły powstawać z początkiem 2016 roku. Kluczową rolę w tworzeniu Partnerstw odegrali ich inicjatorzy czyli osoby fizyczne, które dobrowolnie podjęły się misji zainicjowania i prowadzenia procesu tworzenia Partnerstw Tematycznych. W efekcie w 2016 roku powstało kilkanaście Partnerstw Tematycznych, w tym także Partnerstwo Dobro Wspólne Lokalnie, którego byłem inicjatorem. Każde z Partnerstw powstawało nieco inaczej, bowiem inicjatorzy mieli pełną swobodę wyboru sposobu tworzenia Partnerstwa. Ja chciałem podzielić się doświadczeniami w tworzeniu Partnerstwa Dobro Wspólne Lokalnie.

Najpierw musi znaleźć to, co nas łączy

Partnerstwo powstało metodą dochodzenia do wspólnych działań poprzez wzajemne poznanie się przyszłych członków i wypracowanie tego, co ich łączy i co chcą razem robić. Wymagało to czasu, ale być może zwiększy szanse na skuteczność i trwałość Partnerstwa.

Pierwsze spotkanie grupy założycielskiej Partnerstwa odbyło się w styczniu 2016 roku. Inicjator zdecydował się, co jest wyjątkiem w Strategicznej Mapie Drogowej, że Partnerstwo będzie działań w ramach nie jednego, ale dwóch kierunków działań:

(19) działania na rzecz budowania lokalnych tożsamości i wzmacniania postaw proobywatelskich oraz odpowiedzialności za dobro wspólne,

(20) działania na rzecz angażowania społeczności lokalnej w rozwiązywanie problemów, w tym upowszechniania lokalnej filantropii.

Taka decyzja wynikała z oceny, że te kierunki są dość bliskie, a działania prowadzone przez Partnerstwo mogą służyć jednocześnie realizacji obu kierunków. Była to oczywiście propozycja inicjatora, która została następnie potwierdzona i zaakceptowana przez przedstawicieli organizacji tworzących Partnerstwo.

Inicjator zaprosił na pierwsze spotkanie przedstawicieli organizacji, kierując się dwoma kryteriami. Pierwsze to doświadczenia organizacji w prowadzeniu działań w wybranych kierunkach, drugie to, w miarę możności, reprezentowanie przez organizację innych organizacji pozarządowych, tak aby umożliwić w przyszłości przełożenie działań Partnerstwa na działania wielu innych, lokalnych organizacji.

Wszystkie organizacje, z wyjątkiem jednej, przyjęły zaproszenie inicjatora. Po przedstawieniu przez niego propozycji utworzenia Partnerstwa Tematycznego, wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się uczestniczyć w procesie jego tworzenia, ale uznali, że ostateczną decyzję o powołaniu do życia Partnerstwa należy podjąć po określeniu, tego, czy jest coś, co w ramach wskazanych kierunków działań łączy wszystkie organizacje, co stanie się naturalną podstawą współpracy.

Dobro Wspólne Lokalnie

W okresie od stycznia do czerwca 2016 roku odbyło się pięć spotkań grupy tworzącej Partnerstwo Tematyczne. W ich ramach uczestnicy najpierw opowiedzieli sobie nawzajem o tym, co robią i co jest dla nich ważne, a także jak rozumieją oba kierunki działań określone w Mapie. Z tych rozmów wyłoniło się to, co łączy działania organizacji, a także oba kierunki Mapy. Jest to dobro wspólne społeczności lokalnych, na które składa się kilka istotnych elementów:

Stąd też uczestnicy procesu tworzenia Partnerstwa podjęli decyzję o tym, że jeżeli Partnerstwo powstanie, przybierze nazwę Dobro Wspólne Lokalnie, bo to oddaje jego istotę, a jest o wiele bardziej zrozumiałe niż posługiwanie się nazwami czy numerami kierunków działań ze Strategicznej Mapy Drogowej.

Zaczynamy od tego, co mamy i co nam jest potrzebne

Przedstawiony wcześniej schemat przedstawia docelowe obszary działań Partnerstwa, ale uczestnicy grupy założycielskiej uznali, że Partnerstwo powinno zacząć od działań w jednym, dwóch obszarach, które uznane zostaną za kluczowe i które będzie można podjąć w oparciu o potencjał członków Partnerstwa. Pozwoli to potwierdzić słuszność wypracowanej i przyjętej strategii działania Partnerstwa, a przede wszystkim pozwoli w praktyce sprawdzić, jak przebiega współpraca.

Ustalono najważniejsze zasoby organizacji tworzących Partnerstwo:

Określono również kluczowe potrzeby potencjalnych partnerów:

Strategia

Wynikiem prac grupy roboczej stała się strategia Partnerstwa, dokument nieskomplikowany, określający intencje i cele organizacji tworzących Partnerstwo i wskazujący jego główne obszary działań. Strategia w pewien sposób stanowi zebranie w jednym dokumencie wszystkich najważniejszych, wspólnie wypracowanych ustaleń grupy roboczej i jest swojego rodzaju drogowskazem dla przyszłych działań Partnerstwa.

W strategii została określona przede wszystkim misja Partnerstwa, którą jest działanie na rzecz rozwoju obywatelskich społeczności lokalnych, opartych na idei dobra wspólnego i solidarności, potrafiących rozwiązywać swoje problemy w oparciu o aktywność mieszkańców współpracujących z samorządem i przedsiębiorcami. Realizacji misji służą indywidualne i wspólne działania członków Partnerstwa, w szczególności w sferze edukacji obywatelskiej, sprawności działania organizacji obywatelskich czy też współpracy obywateli z samorządami lokalnymi.

Strategia opisuje również, w jaki sposób członkowie przyszłego Partnerstwa rozumieją dobro wspólne, które może być przecież różnie definiowane. Zgodnie ze strategią dobro wspólne jest tworzone przez członków lokalnej społeczności i służy każdemu jej mieszkańcowi. Mogą być to wspólne wartości, które łączą mieszkańców, na przykład poczucie lokalnej tożsamości czy też solidarności. Dobrem wspólnym mogą być także zasoby naturalne: lasy, pola, jeziora, góry, powietrze, którym wszyscy oddychamy czy też sami mieszkańcy społeczności lokalnej, dzieci, młodzież, seniorzy. Dobrem wspólnym może być również to, co jest wytworem ludzkich umysłów i rąk: place, ulice, budynki, parki czy też instytucje: urząd gminy, biblioteka, basen czy dom kultury.

To, czy coś jest dobrem wspólnym, czy też nie zależy od dwóch przesłanek. Po pierwsze, niezależnie od tego, czy chodzi o rzecz materialną czy niematerialną, dobro wspólne musi spełniać następujące warunki:

Drugi warunek niezbędny do uznania czegoś za dobro wspólne, to uświadomienie sobie tego dobra przez społeczność lokalną.

Strategia opisuje główne obszary działań Partnerstwa, a przede wszystkim to, czemu mają one służyć:

Formalizacja

Dopiero po wypracowaniu strategii członkowie grupy założycielskiej podjęli decyzję o formalnym powołaniu Partnerstwa. Odbyło się to na spotkaniu 22 września 2016 roku, po ponad 6 miesiącach przygotowań. Członkami założycielami Partnerstwa są: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Biłgorajski Fundusz Lokalny, Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Fundacja im. Stefana Batorego , Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacja Wspomagania Wsi, Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA, Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT oraz Stowarzyszenie Kujawsko - Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK.

Dwie organizacje, które uczestniczyły w pracach grupy roboczej nie zdecydowały się na członkowstwo, są to Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. Ustalono jednak, że obie chcą wspierać bliskie im działania Partnerstwa, będą więc nadal uczestniczyć w jego pracach, a w przyszłości być może tworzącą Koalicję wspierającą działania Partnerstwa.

Przyjęto także regulamin, określający podstawowe zasady i sposoby działania Partnerstwa, w tym przyjmowania nowych członków. Na podstawie przesłanego zgłoszenia oraz złożonych dokumentów Partnerstwo Dobro Wspólnie Lokalnie w październiku 2016 roku zostało formalnie wpisane w Strategiczną Mapę Drogową Trzeci Sektor dla Polski. Dało to m.in. możliwość zgłoszenia przez Partnerstwo dwóch kandydatów do Krajowego Panelu Ekspertów Strategicznej Mapy Drogowej, obaj zostali wybrani do Panelu przez drugą Stałą Konferencję, która odbyła się w październiku 2016 roku.

Przyszłość

Partnerstwo w oparciu o przyjętą strategię określiło kilka kluczowych działań na 2017 rok. Są to:

Partnerstwo przyjęło także strategię i ustaliło na jej podstawie wspólne działania na najbliższy rok, uznając je za kluczowe dla rozwoju społeczności lokalnych w oparciu o dobro wspólne. Członkowie Partnerstwa świadomie uznali, że skoncentrują się na razie na realizacji tych działań, nie włączając się w bezpośrednie reakcje na toczące się w kraju wydarzenia, co nie znaczy, że nie monitorują tego, co się dzieje w sferze objętej działaniami Partnerstwa. Nie wykluczone jest podejmowanie przez Partnerstwo działań ad hoc, w odpowiedzi na bieżące potrzeby, ale nie powinno to odbywać się kosztem realizacji ustalonych wcześniej działań.

*

Więcej informacji o Strategicznej Mapie Drogowej, w tym o Partnerstwie Tematycznym Dobro Wspólne Lokalnie znajduje się na stronie internetowej: http://mapa3sektora.org

organizator: Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT - Biuro
adres: Aleja Niepodległości 245 lok. 74, 02-009 Warszawa-Ochota, woj. mazowieckie
tel.: 22 827 52 11, faks: 22 827 52 11
e-mail: biuro@siecsplot.pl
www: http://www.siecsplot.pl 
źródło: Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT
data publikacji: 2017-03-02
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!