dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Autostradą do społeczeństwa obywatelskiego

W zaproszeniu na pierwsze, wprowadzające seminarium napisaliśmy: „Określenie społeczeństwo obywatelskie jest terminem zarówno popularnym, jak i niejednoznacznym. Cykl seminariów pod nazwą Społeczeństwo obywatelskie w województwie warmińsko-mazurskim, jaki planujemy w roku 2017, ma służyć lepszemu rozpoznaniu tego zjawiska i dyskusji nad jego stanem, kondycją i perspektywą”. Arkadiusz Jachimowicz

2018-02-08, 12.47

Polska silna społeczeństwem obywatelskim, to główny cel Strategicznej Mapy Drogowej Rozwoju Sektora Obywatelskiego w Polsce. I właśnie Mapa określiła drogę dla naszych rozważań.

Cykl spotkań poświęconych pięciu priorytetom Strategicznej Mapy Drogowej Rozwoju Sektora Obywatelskiego w Polsce otworzyło seminarium lutowe. Każdorazowo wymiar ogólnopolski Mapy konfrontowaliśmy z wymiarem regionalnym, odnosząc się do wyników badania stanu sektora obywatelskiego w województwie warmińsko-mazurskim w kontekście tejże Mapy, dokonanego przez Stowarzyszenie ESWIP.

W gronie przedstawicieli organizacji, urzędników, radnych, naukowców debatowaliśmy o edukacji obywatelskiej, włączeniu społecznym, partycypacji obywatelskiej, społecznościach lokalnych oraz sektorze pozarządowym. Podczas ostatniego, grudniowego seminarium zastanawialiśmy się jak skutecznie wdrażać zapisy Mapy w regionie. W zaproszeniu napisaliśmy: „Czas na podsumowanie - co zrobić, aby zawartość tych pięciu priorytetów (a dzielą się one jeszcze na 33 kierunki działania), wprowadzana była w polityki publiczne samorządów terytorialnych, a więc w różnego rodzaju dokumenty strategiczne, i dalej – w życie wspólnot lokalnych? Aby była świetna edukacja obywatelska, skuteczny system włączenia społecznego, realna partycypacja itp.”.

Uznaliśmy, że jednym z bardziej skutecznych narzędzi wdrażania Mapy mogą być Rady Działalności Pożytku Publicznego. Rady skupiają przedstawicieli organizacji pozarządowych, urzędników oraz radnych, mogą być powoływane w każdym samorządzie, a ich zadaniem jest właśnie dbałość o tzw. pożytek publiczny czyli inaczej dobro wspólne we wspólnotach lokalnych. Jako że w województwie warmińsko-mazurskim istnieje Rada Działalności Pożytku Publicznego w wymiarze wojewódzkim oraz kilkadziesiąt rad gminnych i powiatowych, uznaliśmy, że właśnie z przedstawicielami tych Rad chcemy porozmawiać o wdrażaniu Strategicznej Mapy Drogowej. Dodatkowym przyczynkiem było niedawne (29 listopada) ogólnopolskie święto Rad Działalności Pożytku Publicznego.

Seminarium otrzymało tytuł: Autostradą do społeczeństwa obywatelskiego – rola rad działalności pożytku publicznego. Na początku zebrani zapoznali się ze strukturą wdrażania Mapy opartą o funkcjonowanie Partnerstw Tematycznych, koalicji, Krajowego Panelu Ekspertów i Punktu Koordynacji. Potem przedstawione zostały wyniki dotychczasowych seminariów tematycznych, ich główne założenia i wypracowane wnioski. Pełnomocnik Marszałka ds. organizacji pozarządowych Joanna Glezman przypomniała zebranym kompetencje i rolę rad działalności pożytku publicznego. Następnie głos zabrali praktycy. Marek Borowski, współprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego i jednocześnie członek Rady krajowej, podkreślił rolę dobrego prawa, umiejętności współpracy, dobrego klimatu, równego traktowania i równego dostępu wszystkich organizacji do zasobów. Omówił słabości w obszarze konsultacji prowadzonych z organizacjami pozarządowymi i radami działalności pożytku publicznego. O potrzebie stosowania „siedmiu zasad konsultacji” zaapelowała również współprzewodnicząca Elbląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Beata Wachniewska-Mazurek. Edyta Karpińska z RDPP powiatu braniewskiego podkreśliła rolę edukacji członków rad działalności: „trzeba dużo rozmawiać, dopiero po dwóch latach można mówić o działalności merytorycznej rady” – stwierdziła. Zastępca przewodniczącego rady powiatu iławskiego Wojciech Jankowski potwierdził wagę kompetencji osób, które wchodzą w skład rady, a co do potrzeb finansowych rad stwierdził: „jak są potrzebne pieniądze na działania rady, to one się znajdą”, na co przytoczył przykłady z pracy rady iławskiej. Wicestarosta braniewski Artur Mieczaniec stwierdził, że współpraca samorządu powiatowego z organizacjami jest wzorowa.

W dyskusji pojawiły się głosy, że samorządy raczej nie potrafią współpracować z ciałami dialogu obywatelskiego jakimi są rady działalności pożytku publicznego, ale także rady seniorów, rady sportu, rady ds. osób niepełnosprawnych, komisje ds. uzależnień itp. Nie widzą korzyści z efektów ich pracy, a raczej dodatkowe obciążenie, co powoduje z kolei, że członkowie ciał dialogu, zwłaszcza strony społecznej, bywają sfrustrowani taką sytuacją i nie chcą uczestniczyć w działaniach pozornych.

W tym świetle chęć i możliwość rad działalności pożytku publicznego we wdrażaniu założeń Strategicznej Mapy Drogowej w polityki publiczne samorządów jest mało przekonywująca. Ktoś stwierdził, że najpierw rady muszą uporządkować swoje wewnętrzne działania, a potem podejmować zagadnienia zewnętrzne.

Ale pojawił się także dobry przykład, otóż wojewódzka RDPP po seminarium dotyczącym edukacji obywatelskiej wprowadziła do rocznego programu współpracy samorządu z organizacjami zapis, że rok 2018 będzie rokiem właśnie edukacji obywatelskiej i część konkursów grantowych będzie dedykowanych temu zagadnieniu.

Czy rady działalności pożytku publicznego mogą wdrażać założenia Strategicznej Mapy Drogowej Rozwoju Sektora Obywatelskiego w lokalne polityki publiczne? Z pewnością tak. Jednak powinna być im przedstawiona konkretna propozycja ułatwiająca takie działanie. Wydaje się, że przygotowanie i dystrybucja takiej oferty należy do gremiów zabiegających o wdrażanie Mapy.

Autor artykułu: Arkadiusz Jachimowicz

Artykuł opracowany w ramach projektu "Droga do Polski Obywatelskiej" realizowanego przez Sieć SPLOT i OFOP ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

organizator: Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT - Biuro
adres: Szpitalna 5 , 00-031 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 828 91 28, faks: 22 828 91 29
e-mail: biuro@siecsplot.pl
www: http://www.facebook.com/siecsplot 
źródło: Artykuł opracowany w ramach projektu "Droga do Polski Obywatelskiej" realizowanego przez Sieć SPLOT
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.