dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

W partnerstwie o współpracy z administracją

Przełom roku to ważny okres dla organizacji pozarządowych i przedstawicieli urzędów, którzy są odpowiedzialni za współpracę z podmiotami działającymi w ramach szeroko rozumianego pożytku publicznego. To właśnie teraz ogłaszana jest większość konkursów, w ramach których urzędy zlecają zadania publiczne, dzieląc się tym samym swoimi zadaniami i środkami na ich realizację. Pamiętajmy jednak, że to tylko element, znacznie szerszej współpracy.

Wiadomość archiwalna

A A A

Współpraca na linii organizacje – administracja publiczna nie zamyka się jedynie do wspomnianego zlecania zadań. Wzajemne kontakty są w zasadzie nieuniknione, szczególnie dla strony pozarządowej. Jak wynika z badań prowadzonych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor w 2015 roku 92% organizacji pozarządowych przyznało się do współpracy z samorządem lokalnym, 57% z urzędem marszałkowskim, 42% z urzędem wojewódzkim, 39% z administracją rządową.

Można więc postawić tezę, że zdecydowana większość organizacji pozarządowych nawiązuje kontakt z urzędem, co najmniej tym na swoim terenie. Dlatego też od lat podkreśla się fakt, że rozwój tej współpracy ma ogromny wpływ na charakter całego III sektora w Polsce.

Kiedy powstawała strategia III sektora (ostatecznie przyjęta w 2015 roku jako Strategiczna Mapa Drogowa Rozwoju Sektora Obywatelskiego w Polsce) nie mogło zatem zabraknąć w niej także obszaru, który obejmowałby współpracę z administracją publiczną. Stał się on częścią priorytetu, który nazwano „silnym sektorem obywatelskim”.

W opisie priorytetu autorzy strategii wskazali m.in. że organizacje pozarządowe powinny starać się, by silny i zintegrowany sektor budował partnerskie relacje z pozostałymi sektorami, w oparciu o solidne podstawy współdziałania, przy zachowaniu równoprawności i niezależności partnerów.

Inicjatorem powstania partnerstwa w tym obszarze było Centrum PISOP, dla którego współpraca z administracją publiczną stanowi ważny element. Organizacji takich jest jednak więcej dlatego bardzo szybko znalazły się także inne organizacje, chcące współtworzyć partnerstwo, któremu w strategicznej mapie przypisano numer 32.

Zawiązanie partnerstwa ułatwiła konferencja „rok po OFIP” zorganizowana w październiku 2015 roku. Organizacje w niej uczestniczące zgłaszały swój akces do poszczególnych partnerstw, w tym i do naszego partnerstwa. Z tym kto wchodzi formalnie w skład partnerstwa można dowiedzieć się ze strony www.mapa3sektora.org.

Pierwsze spotkanie partnerstwa tematycznego odbyło się 5 lutego 2016 roku, w siedzibie Sieci SPLOT, która również jest jednym z członków. Wzięło w nim udział kilkanaście organizacji pozarządowych z całej Polski. Rozmawialiśmy nad wizją partnerstwa, nad możliwymi działaniami przyczyniającymi się do rozwoju współpracy w skali makro jak i lokalnie.

Partnerstwa są polem do dyskusji, co można zrobić dla dobra całego sektora w danym obszarze. Z uwagi na fakt, że partnerstwo skupia organizacje z całej Polski, dyskusja toczy się głównie za pomocą poczty elektronicznej, z powodów organizacyjnych i finansowych (obecnie partnerstwa docelowo nie są finansowane z żadnego projektu, poszukiwane są źródła zewnętrzne).

Pierwszym naszym krokiem było wysłanie pism informujących stronę administracyjną o tym, że nasze partnerstwo zawiązało się, jaki jest jego cel oraz zawierające propozycję współpracy. Pismo takie zostało wysłane do ówczesnego pełnomocnika rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania Wojciecha Kaczmarczyka, do poszczególnych ministrów (o czym później) oraz do jednostek samorządu terytorialnego. Pierwszym realnym działaniem była jednak konsultacja nowych wzorów ofert na realizację zadania publicznego.

W drugiej połowie lutego Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konsultacje w sprawie nowych wzorów ofert, ramowych wzorów umów oraz wzorów sprawozdań z realizacji zadania publicznego. W ramach partnerstwa zebraliśmy łącznie kilkadziesiąt różnych uwag odnoszących się do łącznie sześciu dokumentów, które już wkrótce miały wejść w życie. Uwagi do nich złożyliśmy wspólnie na jednym formularzu. Wśród sugestii, które złożyliśmy w ramach partnerstwa było m.in. uwzględnienie we wniosku przedmiotu prowadzonej przez oferenta nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Innym przykładem było odniesienie się do kalkulacji kosztów, gdzie wnioskowaliśmy o zrezygnowanie ze szczegółowej prezentacji poszczególnych kosztów według źródeł ich finansowania na rzecz jednej kolumny pn. inne środki finansowe. Oba przypadki zostały uwzględnione.

Część z członków partnerstwa wyrażało również wątpliwości odnośnie planowanego wkładu własnego o charakterze rzeczowym, który ostatecznie pozostał w ofercie ale ma charakter fakultatywny i zależy od woli jednostki samorządowej ogłaszającej konkurs.

To tylko kilka uwag, które zostały przyjęte w nowych wzorach ofert, umowy czy też sprawozdania. Nie jest oczywiście tak, że zmiany te miały miejsce wyłącznie dzięki działaniu podjętemu przez partnerstwo. Dokumenty były konsultowane przez organizacje pozarządowe z całej Polski i nierzadko nasze uwagi pokrywały się także z uwagami innych organizacji. Partnerstwo z jednej strony pozwoliło jednak na skonsultowanie tych jakże kluczowych dokumentów najpierw w węższym gronie kilkunastu organizacji co pozwoliło na lepsze przygotowanie formularza konsultacyjnego, z drugiej strony formularz taki, przynajmniej w teorii, miał większą wagę niż w przypadku kilkunastu formularzy złożonych przez pojedyncze organizacje.

Wśród celów na 2016 roku sygnatariusze partnerstwa zgłosili także potrzebę monitoringu sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi programów współpracy przez poszczególne ministerstwa, które po ubiegłorocznych zmianach w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są zobowiązane do ich przyjmowania. Większość resortów nie robiła tego wcześniej dlatego istniało zagrożenie co do formy i sposobu konsultacji w części z nich.

Pierwsze skrzypce w tym zadaniu odgrywała Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, która również jest członkiem naszego partnerstwa. Była to kontynuacja działań, które OFOP rozpoczął rok wcześniej pracując z czterema resortami (Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Sportu i Turystyki, Ministerstwem Sprawiedliwości) nad opracowaniem założeń do programów współpracy tych jednostek.

Także teraz pismo z gotowością współpracy przy pracach konsultacyjnych zostało wysłane do poszczególnych ministrów. Odpowiedzi można przeczytać na stronie www.mapa3sektora.org. OFOP opracował repozytorium, w którym każdy może znaleźć dokumenty i informacje dotyczące prawidłowości oraz (a może nawet przede wszystkim) nieprawidłowości przy konkursach grantowych ogłaszanych przez ministerstwa, wyborach do ciał dialogu, ciał eksperckich, programów współpracy ministerstw z NGO i innych naruszeń zasady partnerstwa i pomocniczości. Znajduje się ono na stronie www.repozytorium.ofop.eu.

Koniec roku 2016 to również koniec pierwszego roku działania partnerstwa tematycznego na rzecz rozwoju współpracy z administracją publiczną. Po roku czasu można powiedzieć, że są rzeczy pozytywne (np. wspólne działanie zamiast pojedynczych jak w przypadku konsultacji nowych wzorów ofert), ale i takie, które sprawiają trudności samemu partnerstwu.

Do tej drugiej kategorii należy przede wszystkim zaliczyć problemy organizacyjne. Z uwagi na rozsianie parterów po całej Polsce niełatwo o zorganizowanie spotkania. Najczęstszym zatem źródłem komunikacji jest komunikacja elektroniczna (mailowa, skype, telefoniczna). Jednak nawet to pozwala każdemu zainteresowanemu tematem partnerstwa w szybki sposób wypowiedzieć swoją opinie, podzielić się doświadczeniem, zaproponować działanie.

Z uwagi na systemowy charakter całej strategicznej mapy drogowej działania podejmowane przez poszczególne partnerstwa można porównać do kropli drążącej skałę. Dlatego partnerstwo będzie kontynuować swoje działania w kolejnych miesiącach. Liczymy także, że będzie się stale poszerzało o nowych członków, którzy będą wnosić nowe pomysły i propozycje jego kształtu.

Każdy, kto chciałby do nas dołączyć może to zrobić wysyłając maila na adres , do czego w imieniu naszego partnerstwa gorąco zachęcam. Wspólne działania na rzecz rozwoju partnerstwa są ważne, co szczególnie widać w perspektywie ostatnich tygodni.

Wiadomość pochodzi z serwisu regionalnego wielkopolska.ngo.pl

źródło: Centrum PISOP
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.